Kinnisasjaõigus

Ava otsing
  1. EESSÕNA
  2. KASUTATUD LÜHENDID
  3. I KINNISTU
   1. 1. Kinnistu mõiste, eristamine piirnevatest mõistetest
    1. Kaasus
   2. 2. Kinnistu koosseis ja kinnisomandi ulatus
    1. Kaasus
   3. 3. Korteriomand kinnistuna
    1. Kaasus I. Korteriomandite moodustamine ja käsutamine
    2. Kaasus II. Korteriomanditeks jagatud maja osad ja nende kuuluvus
  4. II KINNISTUSRAAMAT
   1. 4. Sissejuhatus
   2. 5. Kinnistusraamatu tähendus ja avalikkus
    1. Kaasus I. Kinnistusraamatust mittenähtuvad andmed
    2. Kaasus II. Kinnistusraamatu avalikkus
   3. 6. Kinnistusraamatu andmed ja nende tähendus, seos alusdokumentidega ja muude registritega
    1. Kaasus I. Kinnisasja iseloomustavate andmete tähendus; suhe maakatastriga
    2. Kaasus II. Kinnisasja iseloomustavate andmete tähendus kinnistusraamatus; suhe ehitisregistriga
    3. Kaasus III. Kande ja alusdokumendi seosed
    4. Lisad. Kinnistusraamatu väljavõtted
   4. 7. Märked kinnistusraamatus
    1. Üldiselt
    2. Kaasus I. Eelmärge
    3. Kaasus II. Keelumärge
    4. Kaasus III. Vastuväide
    5. Kaasus IV. Kasutuskorra märkus ja muud märkused
    6. Kaasus V. Üürilepingu märkus
   5. 8. Kinnisasjaõiguste järjekohad
    1. Kaasus I. Kaasomandis olevat kinnistut koormavate õiguste järjekohad
    2. Kaasus II. Kinnistut koormavate õiguste järjekohad
    3. Kaasus III. Kasutuskorra märkuse järjekoht kinnistusraamatus
   6. 9. Kannete tegemine kinnistusraamatusse
    1. Sissejuhatus
    2. Kaasus I. Kanne tehingu alusel
    3. Kaasus II. Kanne kohtulahendi alusel
   7. 10. Kinnistusraamatu parandamine
    1. Üldiselt
    2. Kaasus I. Ähvarduse mõjul omandatud kinnistu pärimine
    3. Kaasus II. Eelmärke mõju kinnistusraamatu parandamisele
    4. Kaasus III. Ülekinnistamine
   8. 11. Kinnistusraamatu suhe abieluvararegistrisse, vaidlustamine kinnistamismenetluses
    1. Kaasus
  5. III KINNISTU VÕÕRANDAMINE TEHINGUGA
   1. 12. Üldiselt
   2. 13. Käsutus- ja kohustustehingu suhe ja nende vorminõuded
    1. Kaasus I. Korteri soetamine ehitatavasse majja
    2. Kaasus II. Kinnistu puudused ja lepingu(te)st taganemine
   3. 14. Omandamine käsutusõigusega omanikult
    1. Kaasus I. Asjaõigusleping ja kinnistusraamatu kanne omandamise eeldusena
    2. Kaasus II. Tingimuslik käsutus
    3. Kaasus III. Käsutus vahekandeid tegemata
   4. 15. Omandamine käsutusõigusega kolmandalt isikult
    1. Kaasus I. Omandamine ebaõigelt pärijalt
    2. Kaasus II. Ühisvaras oleva kinnistu omandamine ühelt abikaasalt
    3. Kaasus III. Omandamine pankrotihaldurilt
   5. 16. Omandamine käsutusõiguseta omanikult
    1. Kaasus I. Omandamine omanikult, kelle käsutusõigus on piiratud
    2. Kaasus II. Omandamine pankrotis omanikult
   6. 17. Omandamine käsutusõiguseta muult isikult
    1. Kaasus I. Käsutusõiguseta isiku poolt kinnistu lähedase kasuks käsutamine
    2. Kaasus II. Võõrandamine võltsimisega
    3. Kaasus III. Tehingute tühistamine ja kinnistu omandamine mitterahalise sissemaksena
    4. Kaasus IV. Heauskne omandamine pankrotihaldurilt
   7. 18. Kinnistute ühendamine ja jagamine
    1. Kaasus I. Kinnistute ühendamine
    2. Kaasus II. Kinnistu jagamine
   8. 19. Kinnistust loobumine
    1. Kaasus
  6. IV KINNISOMANDI ÜLEMINEK SEADUSE ALUSEL
   1. 20. Üldõigusjärglus
    1. Kaasus I. Pärimine
    2. Kaasus II. Juriidilise isiku jagunemine
   2. 21. Igamine
    1. Kaasus
  7. V KINNISOMANDI ÜLEMINEK RIIGIVÕIMUAKTI ALUSEL
   1. 22. Võõrandamine täitemenetluses
    1. Kaasus
   2. 23. Võõrandamine pankrotimenetluses
    1. Kaasus
   3. 24. Sundvõõrandamine, ümberkruntimine ja konfiskeerimine (ülevaatlikult)
  8. VI PANDIÕIGUS
   1. 25. Üldiselt
   2. 26. Pandi piiritlemine muudest tagatisõigusest
    1. Kaasus
  9. VII HÜPOTEEK
   1. 27. Üldiselt
   2. 28. Hüpoteegi seadmine ja järjekoht
    1. Kaasus I. Järjekohad
    2. Kaasus II. Hüpoteek mitme isiku kasuks
    3. Kaasus III. Hüpoteegi heauskne omandamine
   3. 29. Tagatiskokkulepe
    1. Kaasus I. Tagatiskokkuleppe olemus ja sõlmimine
    2. Kaasus II. Tagatiskokkuleppe muutmine
   4. 30. Tagatavad nõuded, tarbijakrediidi eritingimused
    1. Kaasus I. Lubamatud nõuded
    2. Kaasus II. Vastutustundlik laenamine
   5. 31. Hüpoteegiga koormatud vara, tagatisulatus, konkurents muude tagatisõigustega
    1. Kaasus I. Hüpoteegi ulatus
    2. Kaasus II. Konkurents teiste tagatisõigustega
   6. 32. Hüpoteek kinnistu mõttelisele osale, korteriomandile ja ühisvaras olevale kinnistule
    1. Kaasus I. Hüpoteek kinnistu mõttelisele osale
    2. Kaasus II. Hüpoteek korteriomandile
    3. Kaasus III. Hüpoteek ühisvarale
   7. 33. Muud hüpoteegist tulenevad suhted ja kohustused
    1. Kaasus I. Hüpoteegiga koormatud kinnistu kindlustamine
    2. Kaasus II. Kinnistu väärtuse vähenemine
   8. 34. Koormatud kinnistu võõrandamine ja hüpoteegipidaja suhe uue omanikuga
    1. Kaasus. Koormatud kinnistu võõrandamine
   9. 35. Hüpoteegiga koormatud kinnistu ühendamine ja jagamine
    1. Kaasus I. Koormatud kinnistute ühendamine
    2. Kaasus II. Koormatud kinnistu jagamine
    3. Kaasus III. Koormatud kinnistu jagamine
    4. Kaasus IV. Koormatud kinnistu kaasomandi lõpetamine
    5. Kaasus V. Ühisvaras oleva koormatud kinnistu jagamine
   10. 36. Hüpoteegi ja tagatud nõude omandamine loovutamisega, mh hüpoteegi heauskne omandamine
    1. Kaasus I. Hüpoteegiga tagatud nõude ja hüpoteegi omandamine
    2. Kaasus II. „Inkassoteenuse“ osutamine hüpoteegi alusel
   11. 37. Hüpoteegi ja kinnistu omaniku kokkulangemine (omanikuhüpoteek)
    1. Kaasus I. Omanikuhüpoteek tagasimaksmisest
    2. Kaasus II. Omanikuhüpoteek kokkulangemisel
   12. 38. Hüpoteegi sisu muutmine ja lõpetamine, ebaõige kande parandamine
    1. Kaasus I. Hüpoteegisumma suurendamine ja tagatiskokkuleppe muutmine
    2. Kaasus II. Hüpoteegi lõpetamise nõue
    3. Kaasus III. Ebaõige hüpoteegikande parandamine
   13. 39. Ühishüpoteek
    1. Kaasus. Ühishüpoteek
   14. 40. Hüpoteegi realiseerimine, Kinnistu omaniku vastuväited nõudele
    1. Kaasus I. Hüpoteegisumma ulatuses ostuhinna hoiustamise tähendus
    2. Kaasus II. Võla tasumine sissenõude vältimiseks
    3. Kaasus III. Kolmandast isikust pantija vastuväited
   15. 41. Hüpoteegi realiseerimine sundtäitmisel
    1. Üldiselt
    2. Kaasus I. Õiguskaitsevahendid täitemenetluses, nõude sissenõutavus ja kohese sundtäitmise kokkulepe
    3. Kaasus II. Kinnistu arestimine ja täitemenetlusega ühinemine
    4. Kaasus III. Kinnistu omandamine enampakkumiselt ja õiguste lõppemine
    5. Kaasus IV. Tulemi jaotamine sissenõudjate vahel
   16. 42. Hüpoteek maksejõuetusmenetlustes
    1. Kaasus I. Hüpoteek pankrotimenetluses
    2. Kaasus II. Hüpoteek saneerimisel
    3. Kaasus III. Hüpoteek võlgade ümberkujundamisel
   17. 43. Nõuded pärast täite- või pankrotimenetlust, regressinõuded
    1. Kaasus I. Järelnõuete aegumine ja maksmapanek
    2. Kaasus II. Regressinõuded eri tagatise andjate vahel
   18. 44. Kohtulik hüpoteek
    1. Kaasus
  10. KIRJANDUS