Kinnisasjaõigus

Ava otsing

Kinnisasjaõigus

Asjaõigus ei ole valdkond, millest ei oleks varem kirjutatud. Meil on olemas asjaõigusseaduse kommentaarid, isegi mitu konkureerivat väljaannet. Paraku on kommentaarid ilmunud päris palju aega tagasi, muutunud on mitmed õigusaktid ja lisandunud hulk teemakohaseid Riigikohtu lahendeid.

Käesolev raamat üritab täita mitut eesmärki. Käsiraamatuna võiks teos huvi pakkuda kõikidele praktikutele, kes kinnisvaratehingutega ühel või teisel viisil kokku puutuvad – kinnisvaramaaklerid, notarid, advokaadid, krediidiandjad, kohtunikud, kohtutäiturid ja pankrotihaldurid –, aga ka lihtsalt kõikidele huvilistele. Juuratudengitele võiks see olla põhjalikumaks teejuhiks kinnisasjaõiguse ja kinnisasjadega seotud tehingute põhiküsimuste käsitlemisel, sest teos vahendab kommentaaride keerulisemat ja kohati detailset teksti lihtsamalt ja ülevaatlikumalt. Samuti võimaldab antud formaat paremini välja tuua erinevate sätete vahelised seosed ja anda parema pildi nende koos rakendamisest. Teost saab kasutada valikuliselt, see pakub võimalusi iseseisvaks täiendavaks süvenemiseks.

Raamat on üles ehitatud kaasuspõhiselt. Oleme püüdnud esitada iga valdkonna põhiliste küsimustega seonduvad võimalikult elulised kaasused, millele otsime vastuseid nõuetepõhise kontrolliga. Enamik kaasuseid on olemuselt komplekskaasused, st need ei keskendu vaid asjaõiguse põhiteemadele, vaid üritavad välja tuua seosed tsiviilõiguse üldosa, võla-, perekonna-, pärimis- ja ühinguõiguse, aga ka avaliku ehitusõiguse, planeerimise, riigivastutuse õiguse ja palju muuga. Võrdlemisi põhjalikult on käsitletud ka täite- ja pankrotimenetlust vara käsutamise aspektidest lähtudes ehk nii, nagu küsimused elulistes situatsioonides võiks tekkida. See võimaldab omandada ka kaasuste lahendamise metoodikat. Kaasuste koostamisest märksa raskem oligi lahenduskäikude pakkumine, mis ka esmapilgul lihtsate eluliste juhtumite puhul võisid võtta teinekord üllatavaid pöördeid ja välja tuua uudseid seoseid. Mingis mõttes võib väita, et oleme kõrvuti olemasolevatega esitanud kümneid potentsiaalseid tulevasi Riigikohtu kaasuseid ja pakkunud neile omapoolseid lahendusi. Lahendused on subjektiivsed ning mõistagi ei saa autorid anda garantiid, et kõik saaksid neist ühtemoodi aru ja kohtud neid samamoodi ka lahendaksid. Ometigi pakuvad lahenduskäigud lähtekohti ja mõtteainet paljude eluliste situatsioonide lahendamiseks. Autorid ei ole kaasuste juures hinnaalandust teinud, vaid on püüdnud vastuseid leida kõigile kerkinud küsimustele, mitte osa neist maha vaikinud.

Raamat hõlmab selliseid kinnisasjaõigusega seonduvaid kõige olulisemaid küsimusi nagu kinnistu mõiste ja liigid, kaasomandiga ja korteriomandiga seonduvad põhiküsimused, kinnistusraamatuõigus kõige laiemas mõttes, tehingud kinnistutega ja kinnistu omaniku muutumine mh sundvõõrandamisel, pandiõiguse üldregulatsioon ja iseäranis põhjalikult hüpoteek. Loodetavasti ilmub kunagi sarnases formaadis kas meie või kellegi teise sulest ka teose teine osa, mis käsitleb lähemalt siin põhjalikult analüüsimata jäänud teemasid, nagu hoonestusõigus, servituudid, reaalkoormatis, aga ka vindikatsiooninõude ja kaasomandi käsitlemata aspekte ning loomulikult oleks tore näha sarnast käsitlust ka vallasasjaõiguse kohta. Usutavasti saab millalgi lühendatud ja lihtsustatud kujul teoks ka üksnes tudengitele mõeldud asjaõiguse õpik.

Autorid tänavad Priit Kama algatuse, kontseptsiooni pakkumise ja tekstile tehtud märkuste eest ning Triin Savvit hüpoteeki puudutavate osade lahenduste alustekstide eest.

Raamatus on tuginetud kehtivatele õigusaktidele ja Riigikohtu praktikale seisuga 31. detsember 2022, võttes arvesse ka 1. veebruaril 2023 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seadust. 1

Meeldivat lugemist ja mõtlemisainet kõikidele huvilistele.

Villu Kõve
Liisbeth Lillo


Autorid
  • Villu Kõve
  • Liisbeth Lillo
Raamatu ilmumisaeg
  • 2023